Què passa si no assisteixo a la junta de veïns?

En Assessoria Borén portem més de 40 anys gestionant Comunitats de Veïns i sabem perfectament que moltes vegades, els propietaris no poden o no volen assistir a les juntes de veïns. 

De fet, assistir a les juntes de propietaris no és obligatori, però si és recomanable. A més, per a l’aprovació d’acords, és essencial la participació de tots els propietaris de l’edifici.

Però som conscients que la vida moderna és atrafegada i trobar temps per a assistir a les reunions de veïns pot ser complicat. Però, des d’Assessoria Borén intentem recordar als propietaris d’habitatges que no assistir a les juntes pot tenir conseqüències significatives. Veiem aquí algunes. 

Perdre el dret de vot

La principal conseqüència de no assistir a la junta de veïns és perdre el teu dret al vot. En tot cas, quan es necessita unanimitat o majoria per a aprovar els acords, el propietari que no hagi assistit pot manifestar el seu vot en un termini de 30 dies. En el cas que no sé hagi pronunciat, el vot comptarà a favor de l’acord estipulat. Si només es necessita la majoria simple per a aprovar un acord, només bastarà amb el vot de la majoria dels assistents que representin la majoria de quotes de participació. En aquest cas no es requereix comptar amb el vot dels propietaris que no han acudit a la junta.

Desconeixement de canvis rellevants

Sembla coherent, però cal recordar una obvietat. La conseqüència més directa de no assistir a les reunions de veïns és que no es coneixeran de primera mà les decisions que poden afectar directament als no assistents. Això,pot incloure, canvis en les normatives de la comunitat, projectes de manteniment o renovacions, obres en la propietat … 

No es té l’oportunitat d’expressar opinions

Les reunions de veïns són l’espai ideal i legal per a expressar queixes, preocupacions o suggeriments relacionats amb la comunitat de propietaris. Si no s’assisteix, evidentment, no es pot expressar cap tipus d’opinió, ni influir a la resta de veïns. 

A més, en aquestes reunions moltes vegades es discuteixen temes de seguretat i manteniment en les zones comunes. No participar pot portar a ignorar o desconèixer riscos potencials, com la necessitat de millores en la seguretat de l’edifici.

Desconnexió amb els veïns i gestió de la propietat

La participació en les reunions fomenta una millor relació amb els veïns, el que millora l’ambient comunitari. A més, estar al corrent dels assumptes financers i administratius de la comunitat és vital. No assistir a les reunions pot resultar en desconeixement sobre l’estat financer de la comunitat, la qual cosa pot impactar indirectament en el valor de la propietat.

Drets dels veïns que no assisteixen a les reunions

Però, si un propietari no assisteix a la junta convocada també té una sèrie de drets:

  • S’ha de comunicar el resultat de la votació als propietaris que no hagin assistit.
  • Els propietaris absents tindran dret a manifestar la seva disconformitat en un termini de 30 dies naturals des de la comunicació dels acords adoptats.
  • Podran impugnar els acords de la junta encara que no s’hagin manifestat en el termini de 30 dies.

També existeix una manera de poder votar, encara que el propietari no pugui assistir a la junta. El propietari que no pugui assistir, pot delegar el seu vot a una altra persona que vagi a la junta en el seu lloc. Aquesta persona pot ser un veí, familiar o amic, i haurà d’anar amb una autorització de representació signada. 

En qualsevol cas, en Assessoria Borén creiem que un veïnat cohesionat i ben informat és un veïnat segur i protegit. Per això, animem als veïns i veïnes  a participar activament en les reunions de veïns per a garantir que la comunitat sigui ben gestionada.