Què és la ITE i quan cal realitzar-la?


Quan el nostre vehicle té uns anys, periòdicament se’ns exigeix portar-lo a una revisió que certifiqui el bon estat d’aquest. Igual que els cotxes han de passar la ITV, els edificis també han de sotmetre’s a revisions periòdiques, per a verificar el seu estat de conservació i la seva seguretat constructiva. Aquesta Inspecció Tècnica d’un Edifici, més conegut com ITE, és, per tant una comprovació, una revisió, que s’ha de dur a terme en els edificis i habitatges unifamiliars.

En Assessoria Borén rebem constantment a veïns amb molts dubtes sobre la ITE. Per això, en aquest post volem explicar què és la ITE i quan cal realitzar-la.

Què és la ITE?

La ITE és el peritatge d’un edifici o immoble amb finalitats administratius, una inspecció realitzada per un tècnic competent que revisa tots els aspectes clau per a certificar la bona conservació i la seguretat d’aquest. La ITE té per objecte determinar l’estat en el moment de la inspecció i orientar als propietaris en les actuacions a realitzar per a complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

La ITE està regulada per la corresponent ordenança municipal de Conservació d’Edificis, en el cas dels immobles de Barcelona, la regula l’Ajuntament de la ciutat.

Una vegada obtingut l’informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d’Informes ITE, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Amb posterioritat, s’ha creat també l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE) a nivell estatal que només han de realitzar els edificis d’ús residencial multifamiliar amb més de 50 anys d’antiguitat.

Quins edificis han de passar la ITE?

A Barcelona, tots els edificis amb ús d’habitatge edificats a partir del 1972, i a partir de l’any que compleixin 45 anys. Això és, en el 2023 hauran de sotmetre’s a la ITE aquells edificis construïts en el 1978.

Així mateix, si l’edifici o els habitatges de l’edifici han d’acollir-se a programes públics d’ajudes per al foment de la rehabilitació, sigui com sigui l’edat de l’edifici, també hauran de passar la ITE. Estan exempts, no obstant això, els edificis per als quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.

En el cas dels edificis unifamiliars, la normativa és la mateixa, però en aquest cas es retarda tot 3 anys. És a dir, aquells edificis construïts en 1975 hauran de passar la ITV enguany. I així successivament, tots els habitatges unifamiliars que compleixin 45 anys. Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’aconseguir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins avui que caduqui la cèdula.
En el cas d’edificis que duguin a terme rehabilitacions integrals, i disposin de llicència de primera ocupació, el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat final d’obra i habitabilitat.

Quant costa la inspecció tècnica d’edificis?

El preu d’una ITE depèn de la ubicació de l’edifici i del nombre d’entitats, habitatges i locals del qual consti l’edifici. Hi ha moltes casuístiques i el preu dependrà dels honoraris que consideri cada tècnic.

En tot cas, aquest punt sí que és recomanable valorar-lo personalment, contactant amb el seu assessor en Assesoria Borén.

Què passa si no es passa la ITE?

Cal distingir entre no passar la ITE, és a dir, no contractar un professional que la realitzi; i que l’edifici no sigui ‘Apte’. En el primer cas, existeix el perill que l’Administració sancioni a la Comunitat de Veïns amb una multa severa. En el segon, administrativament s’ha fet el correcte i la Comunitat ha de comprometre’s a realitzar les reparacions pertinents en el termini que marqui la Llei i el professional redactor de l’informe.

I és que la ITE està regulada pel Reial decret llei 8/2011, de l’1 de juliol. Aquest estableix que perquè un edifici passi la ITE, ha de complir amb els requisits de seguretat, salubritat, accessibilitat i adorn. A més, hauran de realitzar-se en un termini estipulat els treballs de manteniment o les reformes pertinents. No complir els terminis comporta sancions.

Qui pot realitzar la inspecció tècnica d’edificis?

Els professionals que millor coneixen com estan construïts els edificis i com responen a agents atmosfèrics i mecànics, així com al mal ús, són els arquitectes i arquitectes tècnics, aparelladors i enginyers de l’edificació.

Però el tècnic encarregat de realitzar la inspecció no el designa cap organisme, ni ve impost per l’Administració, sinó que és contractat lliurement per la Comunitat de Propietaris o en el seu cas, el titular de l’edifici.

En Assessoria Borén comptem amb col·laboradors de contrastada experiència i trajectòria per a realitzar la ITE de qualsevol tipus d’edifici d’habitatges.