Quan és legal instal·lar càmeres de videovigilància en una Comunitat de Veïns

La instal·lació de càmeres de videovigilància en les Comunitats de Propietaris és sempre un tema de gran controvèrsia. A més, generalment, els veïns i veïnes desconeixen els seus drets i deures sobre el tema. Lluitar contra el vandalisme, els robatoris, etc., pot entrar en confrontació amb els drets de la protecció de la intimitat. 

En aquest post intentarem resumir els punts claus per a entendre i saber quan és legal i qui i com es poden instal·lar les càmeres de videovigilància en les zones comunitàries. 

Quan es poden instal·lar?

Per començar, s’ha de puntualitzar que la instal·lació de càmeres de seguretat en una Comunitat de Propietaris és absolutament legal. En tot cas, es requereix l’aprovació per la Junta mitjançant un quòrum especial.

És a dir, la possibilitat d’instal·lar aquestes càmeres de videovigilància ve permesa sempre que l’acord de la Junta de propietaris sigui adoptat per la majoria exigida legalment. A més s’ha de donar el compliment al que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals (LOPDP) i del Reglament 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, que serveix de marc normatiu a tota la Unió Europea.

Requisits per a la instal·lació d’un Sistema de Videovigilància 

La instal·lació d’un sistema de videovigilància en una comunitat de propietaris haurà de complir amb els següents requisits:

 • Segons l’Article 17.1 de la Llei de Propietat Horitzontal, per a incorporar en la Comunitat serveis o millores no imprescindibles per a la conservació, habitabilitat i accessibilitat de l’immoble, com podrien ser les càmeres de videovigilància, farà falta el vot favorable de les tres cinquenes parts dels propietaris. No serà necessari que s’aconsegueixi aquesta majoria per tres cinquenes parts durant la Junta de Propietaris. Si en aquesta s’aconseguís una majoria simple de propietaris a favor que al seu torn posseïssin una majoria de quotes de participació, haurà de notificar-se l’acord als veïns que no hagin acudit a la junta. Aquests tindran 30 dies des que rebin la notificació per a oposar-se. En cas de no fer-ho, els seus vots computaran com a favorables per a aconseguir la majoria de les tres cinquenes parts.
 • Si la Comunitat de Propietaris ja compta amb altres serveis de seguretat privada el tema varia. Les càmeres de videovigilància es considerarien un complement als serveis de seguretat. En aquest cas, només fa falta una majoria simple de propietaris a favor per a la instal·lació.

Com s’ha d’informar i ús de les imatges

 • És obligatori informar de la presència de les càmeres de seguretat a la zona comunitària. S’hauran de col·locar distintius informant que la zona està videovigilada. Aquests han d’estar ben visibles. De fet, el contingut d’aquests cartells ha de complir els requisits de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
  • S’ha d’especificar la finalitat amb la qual s’estan captant les imatges. 
  • Ha de contenir una referència a la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
  • Ha de facilitar la identitat i una manera de contacte amb el responsable del fitxer, on totes les persones que han estat gravades poden exercir els seus drets A.R.C.O. (accés, rectificació, cancel·lació o oposició).

Qui pot visionar les imatges?

 • Només poden accedir a les imatges de les càmeres de seguretat les persones autoritzades pel president de la Comunitat. És a dir, no podrà accedir a les imatges captades qualsevol veí. Ni tan sols si es veiés afectat per alguna cosa que hagi succeït i hagi estat captat per les cambres.
 • En tot cas, existeix la figura de l’encarregat de tractament. Aquest podrà tractar les dades conforme a les instruccions del responsable del fitxer. També podrà encarregar-se d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, i de la seva custòdia.
 • Tant el responsable com els encarregats estan obligats al secret professional respecte del contingut. Per tant, tampoc podran revelar als veïns el que han visualitzat en les imatges.

Quan es poden entregar les imatges a la policía

 • Les imatges podran cedir-se a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat sempre que quedi acreditat que l’obtenció d’aquestes dades és necessària per a la prevenció d’un perill real o greu, o siguin necessàries amb finalitats de recerca.
 • Les càmeres de seguretat només podran captar zones comunes de la comunitat de propietaris, excepte si al vigilar un espai privat, com els accessos al portal o garatge de la comunitat de propietaris, és capta una porció de la via pública.
 • Les imatges captades només es podran guardar durant un mes, excepte si la Policia o les Forces de Seguretat necessitin la gravació. 

I recordeu que, davant de qualsevol dubte amb els temes relacionats amb la Comunitat de Veïns i Veïnes, en Assessoria Borén comptem amb un equip de professionals a la teva disposició.